درخواست نمایندگی

درخواست نمایندگی

احتراما لیست مدارک مورد نیاز جهت درخواست نمایندگی انحصاری استانی به تفکیک شخص حقیقی و حقوقی به شرح ذیل به استحضار می رساند

اشخاص حقیقی

 • تصویر کارت ملی
 • تصویر صفحه اول شناسنامه
 • تصویر صفحه اول شناسنامه
 • تصویر سند مالکیت محل کسب یا اجاره نامه رسمی یا دارای کد رهگیری
 • تصویر گواهی ثبت نام ارزش افزوده

اشخاص حقوقی

 • اساسنامه شرکت
 • آگهی تاسیس
 • آگهی آخرین تغییرات شرکت
 • آخرین آگهی تغییرات مربوط به سرمایه ثبتی
 • آخرین اظهار نامه مالیاتی
 • گواهی ثبت نام ارزش افزوده
 • سند مالکیت محل فعالیت یا اجاره نامه رسمی یا دارای کد رهگیری
 • تصویر کارت ملی مدیر عامل
 • تصویر صفحه اول شناسنامه مدیر عامل